رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بهبود خواص چسبندگی سلولی ژل کیتوسان حاوی داروی ایندومتاسین از طریق اصلاح شیمیایی با دپامین و اینولین

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 

هادی رهنما

 

استاد راهنما

دکتر سعید نوری خراسانی

 

 استاد مشاور

دکتر محمد رضا مولویان

 

استادان داور

دکتر طیبه بهزاد

دکتر لاله قاسمی

 

زمان: سه شنبه 1399/07/29 ساعت 12

محل برگزاری: 
https://www.skyroom.online/ch/ar.aminoroaya/hrahnama 

 

پاییز 99

تحت نظارت وف ایرانی