رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

ارائه روش نوین برای دسته بندی سنگ مخزن بر اساس پارامتر های دینامیک بر مبنای استفاده از منطق فازی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

 

رضا سلیمانی مرغملکی

 

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا شاهوردی

 

استادان داور

دکتر علیرضا خزعلی

دکتر روح ‌الله هاشمی

 

سه‌شنبه 1399/07/29 ساعت 8 صبح

جلسه دفاع به صورت مجازی از طریق نرم ‌افزار Skype

https://join.skype.com/jR6FtB5Q5vf9

تحت نظارت وف ایرانی