رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه نانوذرات روی انتقال گرمای جوشش جریانی در میکروکانال عمودی

 

پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پديده های انتقال

 

محمدرضا عباسی

 

استاد راهنما

دکتر محسن نصراصفهانی

 

استادان داور

دکتر نسرین اعتصامی

 دکتر مسعود حق شناس فرد

 

  سه شنبه 1399/07/29 – ساعت  10

مجازی از طریق نرم افزار https://join.skype.com/ajbwd4LTrN6X

تحت نظارت وف ایرانی