رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین در نفت زنده با استفاده از معادله PC-SAFT

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

 

سعید قاسمی

 

استادان راهنما:

دکتر محمدرضا احسانی

دکتر ترانه جعفری بهبهانی

 

استادان مشاور:

دکتر محسن محمدی

دکتر علیرضا خزعلی

 

استادان داور:

دکتر روح اله هاشمی

دکتر حمیدرضا شاهوردی

 

شنبه 1399/6/29 ساعت 16:30

از طریق Skype

https://join.skype.com/cKI80cxUdfEk

 

تحت نظارت وف ایرانی