رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی فرآیند تولید استئارات سوربیتان توسط نانو کاتالیست MgO/MCM-41 در مقیاس آزمایشگاهی

پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

مجید میرخلف زاده

استاد راهنما

دکتر محمد رضا احسانی

استاد مشاور

دکتر علیرضا نجفی چرمهینی

20 اسفند ماه 1399 ساعت 10 صبح

لینک گروه اسکایپ

https://join.skype.com/iS9TWid59AE8

 

 

تحت نظارت وف ایرانی