رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری

مطالعه سینتیکی فرآیند تشکیل هیدرات گاز ترش سنتزی در حضور وعدم حضور بازدارنده سینتیکی

 

رساله دکتری مهندسی شیمی

 

مهناز آقاجانلو

 

اساتید راهنما

دکتر محمدرضا احسانی

دکتر زهرا طاهری

دکتر ترانه جعفری بهبهانی

تاریخ و ساعت دفاع رساله: 23/12/1399 ساعت 9 الی 11 صبح

لینک اسکایپ https://join.skype.com/nfTeEFh1YtdK

تحت نظارت وف ایرانی