رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری

دفاع از رساله دکتری

 

مدلسازی و بهینه‌سازی تلفیق فرایند تقطیر و تراوش تبخیری

برای جداسازی مخلوط‌های آزئوتروپی

 

 

امید بابایی

 

استاد راهنما:

دکتر محسن نصر اصفهانی

 

 

اساتید داور:

دکتر احمد محب

دکتر محمدرضا احسانی

دکتر محمدرضا امید خواه

دکتر محمد صادق حاتمی پور

 

یکشنبه 11 آبان ساعت 14

 

لینک اسکایپ:

https://join.skype.com/ndDQVZIizhls

تحت نظارت وف ایرانی