رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

بررسی تولید بیوهیدروژن و بیوگاز از ترکیبات سلولزی با استفاده از نانوکاتالیست اسیدی جامد

 

رساله دکتری

 

حدیثه تندرو

 

استادان راهنما:

دکتر حمید زیلویی

دکتر کیومرث زرگوش

 

استادان داور:

دکتر غیاثی

دکتر عطایی

دکتر کریمی

دکتر علافچیان

 

یکشنبه 13 مهر ماه ساعت 11

جلسهی الکترونیکی در اسکایپ

https://join.skype.com/akRBW1w52OHz

تحت نظارت وف ایرانی