آزمایشگاه شیمی پلیمر

پلی استر غیر خطی

از واکنش یک تری ال یا الکل سه عاملی(گلیسیرول)  با یک دی اسید (انیدرید فتالیک) پلی استر با زنجیرهای شاخه ای تولید می­شود. زنجیرهای شاخه­ای می­توانند واکنش تراکمی انجام دهند و ساختار شبکه­ای سه­بعدی ایجاد کنند که با افزایش گرانروری همراه است.

تهیه رزین فنول-فرمالدهید

واکنش بین فنول و فرمالدهید زمانی انجام می­شود که محصول میانی به وسیله یک اقدام نهایی که معمولا افزودن کاتالیزور یا فرمالدهید اضافی است به محصول پلیمر نهایی تبدیل شود و رزین فنول فرمالدهید که انحلال ناپذیر و یرقابل ذوب است تولید شود.

پلیمریزاسیون متیل متاکریلات (بررسی اثر بازدانده، تسریع کننده و آغازگر)

در این آزمایش با افزودن آغازگر، بازدارنده و تسریع کننده به مونومر متیل متاکریلات و بررسی زمان پلیمریزاسیون در دمای ثابت اثر این عوامل بررسی می­شود.

امولسیون پلیمریزاسیون وینیل استات

در این آزمایش پلیمریزاسیون مونومر وینیل استات در شرایطی انجام می گیرد که آغازگر در مونومر نامحلول است و در اب (به عنوان فاز پیوسته) محلول می­باشد ( سیستم ردکس). حالت فیزیکی سیستم امولسیون یعنی کلوییدی بودن کنترل دما و ویسکوزیته را نسبت به  پلیمریزاسیون جرمی آسانتر می کند.

تعیین وزن مولکولی پلیمر به وسیله اندازه گیری ویسکوزیته محلول ان

یکی از روش های اندازه­گیری وزن مولکولی پلیمرها استفاده از روش ویسکوزیته محلول رقیق می­باشد. که برای از بین بردن اثرات جذب متقابل ملکولها بر هم از نحلولهای خیلی رقیق (کمتر از یک گرم در دسی لیتر) استفاده می­شود و ویسکوزیته ذاتی از طریق برون یابی هنگامی که غلظت به سمت صفر میل میکند اندازه­گیری می­شود.

پلیمریزاسیون اکریل آمید در محلول آبی

آکریل آمید را میتوان با آغازگرهای رادیکالی پلیمریزه کرد تا پلیمری با گروههای کربوکسامید تشکیل شود. چون این پلیمر در آب حل می­شود در این آزمایش پلیمریزاسیون محلولی در آب انجام می­شود. به دلیل اینکه در این روش سیستم واکنش به حالت هموژن باقی میماند و ویسکوزیته محلول در طول واکنش پایین است مشکلات پلیمریزاسیون بالک وجود ندارد.

شناسایی پلیمرها (تعیین نقطه ذوب و تعیین دانسیته)

در این آزمایش دو نمونه مجهول با انجام تست های تعیین نقطه ذوب و دانسیته و اطلاعات ضمیمه نوع پلیمر و حتی نمونه شناسایی میشود.

شناسایی پلیمرها (حلالیت ، تست هیدرولیز و شعله)

نمونه های مجهول پلیمری را با استفاده از انحلال در حلالهای مختلف و سوزاندن مستقیم در شعله و تست هیدرولیز میتوان شناسایی کرد.