کارمندان

کاردان آزمایشگاه
مهندس محمد مهدیه نجف آبادی

تلفن:

031-33915619

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

مسئول دفتر
محبوبه رضايي

تلفن:

031-33912675-6

فكس:

031-33912677

پست الكترونيكي:

m.rezaie@of.iut.ac.ir

مدیر امور عمومی
ناصر پريشاني

تلفن:

031-33915622

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

خدمات
مهدی صادقی
خدمات
ابراهیم طاهری اندانی

صفحه‌ها