کارمندان

مسئول دفتر
محبوبه رضايي

تلفن:

0311-3912675-6

فكس:

0311-3912677

پست الكترونيكي:

مدیر امور عمومی
ناصر پريشاني

تلفن:

0311-3915622

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

مسئول زیراکس
محمدعلی مهرابی کوشکی

تلفن:

0311-3915634

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

خدمات
مهدی صادقی
خدمات
ابراهیم طاهری اندانی

صفحه‌ها