کارمندان

کارشناس آزمایشگاه
مهندس حسنعلی امینی نیسیانی

تلفن:

0311-3915619

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

کارشناس آزمایشگاه
مهندس ندا تن سازان

تلفن:

0311-3915626

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

کارشناس آزمایشگاه
مهندس صالح حیدرپور

تلفن:

0311-3915621

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

کارشناس خدمات آموزشی
شریعت کاظمی سرملی

تلفن:

0311-3915611

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

amoozeh_che@of.iut.ac.ir

كارشناس تحصيلات تكميلي
اعظم كبيريان

Tel:

031-33915630

Fax:

031-33912675

Email:

كارشناس كامپيوتر
مهندس اعظم كياني

تلفن:

0311-3915628

فكس:

0311-3912677

پست الكترونيكي:

kiani2005@of.iut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه
مهندس منصوره مدینه

تلفن:

0311-3915608

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

کارشناس تحصیلات تکمیلی
مهندس فاطمه هادیان قهدریجانی

تلفن:

0311-3915630

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

tt.che@of.iut.ac.ir

كاردان آزمایشگاه
مهندس رضا امینی

تلفن:

0311-3915635

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

کاردان آزمایشگاه
مهندس محمد مهدیه نجف آبادی

تلفن:

0311-3915619

فاکس:

0311-3912677

پست الکترونیک:

صفحه‌ها