راهنماي گزارش كارآموزي

 

 

راهنماي دانشجويان در تهيه گزارش كارآموزي

جهت بهبود كيفيت گزارشهاي كارآموزي و استاندارد سازي ارائه گزارشها و نمرات دانشجويان كارآموزي معيارهايي در نظر گرفته شده است كه به صورت آيتمهاي مورد نياز جهت تحويل گزارش در جدول 1 و معيارهاي پيشنهادي نمره و محتواي گزارش در جدول شماره 2 ذكر شده است. گزارش هنگامي از دانشجو توسط دفتر ارتباط با صنعت تحويل گرفته مي‌شود كه هر 5 عنوان ذكر شده در جدول شماره 1 با هم تحويل داده شوند.

توجه:  نمرات پيشنهادي در هر رديف جدول شماره 2، نهايي نبوده و اساتيد گرامي به اختيار خود مي توانند اين نمرات را كم يا زياد كنند.

راهنماي گزارش كارآموزي