کادر مدیریت:

رئيس دانشكده
دکتر احمد محب

تلفن:

031-33912675-6

فاكس:

031-33912677

پست الكترونيكي:

ahmad@cc.iut.ac.ir

معاون آموزشي
دكتر محسن نصر اصفهاني

تلفن:

031-33915631

فاكس:

031-33912677

پست الكترونيك:

mnasr@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصیلات تکمیلی
دکتر محمود معصومی

Phone:

031-33915646

Fax:

031-33912677

Email:

mmasoomi@cc.iut.ac.ir

معاون پژوهشی و سرپرست ارتباط با صنعت
دکتر مرتضي صادقي

تلفن:

031-33915645

فاكس:

031-33912677

پست الكترونيك:

m-sadeghi@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگي دانشجويي
دكتر نسرين اعتصامي

تلفن:

031-33915606

فكس:

031-33912677

پست الكترونيكي:

netesami@cc.iut.ac.ir