کادر مدیریت:

رئيس دانشكده
دکتر احمد محب

تلفن:

031-33912675-6

فاكس:

031-33912677

پست الكترونيكي:

ahmad [at] cc.iut.ac.ir

معاون آموزشي
دكتر حمید زیلویی

تلفن:

031-33915632

فاكس:

031-33912677

پست الكترونيك:

hzilouei [at] cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصیلات تکمیلی
دکتر محمود معصومی

Phone:

031-33915646

Fax:

031-33912677

Email:

mmasoomi [at] cc.iut.ac.ir

معاون پژوهشی و سرپرست ارتباط با صنعت
دکتر مرتضي صادقي

تلفن:

031-33915645

فاكس:

031-33912677

پست الكترونيك:

m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگي دانشجويي
دكترعلیرضا خزعلی

تلفن:

031-33915625

فكس:

031-33912677

پست الكترونيكي:

arkhazali [at] cc.iut.ac.ir