مهندس مجید امین

مرتبه:

مربی

عضویت:

هیئت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

فاکس:

پست الکترونیک:

aminche@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Website