دکتر نسرین اعتصامی

مرتبه:

دانشیار

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915606

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

netesami [at] cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Website