دکتر حمید زیلویی

مرتبه:

دانشیلر

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915632

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

hzilouei@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Website