دکتر مرتضی صادقی

مرتبه:

دانشیار

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915645

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir

Home Page:

Website