تعویض معاون آموزشی دانشکده

جناب آقای دکتر زیلویی به سمت معاون آموزشی دانشکده منصوب شدند.