بازنشستگی آقایان دکتر محمد امیری و د کتر روح اله باقری

آقایان دکتر محمد امیری و دکتر روح اله باقری اعضاء محترم هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی پس از سالها تدریس و فعالیت علمی در اسفند ماه 1396به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.