دکتر کیقباد شمس اسحاقی

مرتبه:

استاد

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

0311-33915610

فاکس:

0311-33912677

پست الکترونیک:

k_shams [at] cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Website