دکتر سعید نوری خراسانی

مرتبه:

استاد

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915612

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

saied [at] cc.iut.ac.ir

Home Page:

Website