دکتر محمد هادي جزيني

مرتبه:

استادیار

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915616

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

m.h.jazini [at] cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Website