دکتر طیبه بهزاد

مرتبه:

استادیار

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915629

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

tbehzad@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Website