دکتر علیرضا خزعلی

مرتبه:

استادیار

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915625

فکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

arkhazali [at] cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website