دکتر مهدی پورمدنی

مرتبه:

استادیار

عضویت:

هیئت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

---

فاکس:

---

پست الکترونیک:

pourmadani@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Website