دکتر علی اکبر دادخواه

مرتبه:

استادیار

عضویت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915644

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیکی:

dadkhah [at] cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Website