دكتر روح اله هاشمي

مرتبه:

استاديار

عضویت:

هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي

تلفن:

031-33915643

فاکس:

031-33912677

پست الکترونیک:

rhashemi [at] cc.iut.ac.ir

Home Page:

Go to Website