دكتر حميد رضا شاهوردي

مرتبه:

استاديار

عضويت:

هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

031-33915603

فكس:

031-33912677

پست الكترونيكي:

hr_shahverdi [at] cc.iut.ac.ir

وب سايت شخصي:

Go to Website