ارتقاء دکتر احمد اسدی نژاد به مرتبه دانشیاری

آقای دکتر احمد اسدی نژاد عضو هیات علمی محترم دانشکده مهندسی شیمی  گروه مهندسی پلیمر در اسفند ماه 1396 به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند .