آزمایشگاه ها

 

توانمندی‌های آزمایشگاهی موجود در دانشکده مهندسی شیمی

 

آزمايشگاه‌های آموزشی دانشکده :

 1.  آزمايشگاه عمليات واحد
 2.  آزمايشگاه مكانيك سيالات
 3.  آزمايشگاه انتقال حرارت
 4.  آزمايشگاه كنترل فرايند
 5.  آزمايشگاه خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها
 6.  آزمايشگاه شيمي پليمرها
 7.  آزمايشگاه نفت
 8.  آزمايشگاه ميكروبيولوژي

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی

دانشکده مهندسی شیمی دارای  آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز به شرح زیر می باشد:

 1.   آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
 2.  آزمايشگاه سيالات فوق بحراني
 3.  آزمايشگاه تحقيقاتي بيوتكنولوژي
 4.  آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي واكنش هاي شيميايي
 5.  آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سيالات محاسباتي
 6.  آزمايشگاه تحقيقاتي جداسازي
 7.  آزمايشگاه تحقيقاتي ترموديناميك
 8.  آزمايشگاه تحقيقاتي صنايع پليمر
 9.  آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز موادو نانو