آزمایشگاه نفت

 

آزمایش نقطه اشتعال و آتش

در این آزمایش به بررسی نقاط اشتعال و آتش گازوئیل، آیزوفید و مخلوط 50-50 از این دو پرداخته شده است. در هر مرحله ابتدا مقدار مشخصی از ماده نفتی، درون ظرف فلزی نمونه ریخته شده و با اعمال حرارت مستقیم به ظرف نمونه و با استفاده از یک جرقه حرارتی، دمای اولیه ای که در آن ماده نفتی برای چند ثانیه شعله ور می شود، را نقطه اشتعال و با ادامه دادن حرارت دهی، ماده نفتی در دمای مشخص به صورت مداوم شعله ور می شود که به این دما، نقطه آتش گویند.

 

آزمایش کربن باقیمانده

در این آزمایش برای تعیین مقدار کربن باقیمانده نفت کوره سبک و سنگین، مقدار از نفت کوره را به همراه سنگ جوش درون بوته چینی ریخته و پس از قرار دادن آن در محفظه آهنی، به مدت 45 دقیقه روی شعله مستقیم قرار می دهیم و پس از آن با وزن کردن باقیمانده، درصد کربن باقیمانده نفت کوره محاسبه می شود.

آزمایش تقطیر

هدف از انجام این آزمایش تقطیر مواد سبک و نیمه سبک نفتی و به دست اوردن مشخصات و منحنی های مربوط به این مواد می­باشد.

آزمایش ویسکوزیته

یکی از روش های اندازه گیری ویسکوزیته مواد استفاده از لوله های شیشه ای مویین است. در این لوله ها زمان لازم برای عبور حجم معینی از یک مایع را در اثر نیروی ثقل و در دمای ثابت بدست اورده و سپس با در نظر گرفتن فاکتوره مناسب مقدار ویسکوزیته بر حسب واحدهای مختلف صنعتی را میتوان بدست اورد.

آزمایش اندازه گیری خوردگی مس

در این ازمایش خوردگی ایجاد شده بر روی نوار مسی توسط فراورده هایی نظیر سوخت جت، بنزین ها، نفت ، سوخت دیزل و روغن ها مورد بررسی قرار

می­گیرد.

اندازه گیری میزان نفوذپذیری قیرها

منظور از انجام این ازمایش بدست اوردن مقدار نفوذپذیری مواد جامد و نیمه جامد در قیرها و واکس بدست امده از فراورده های نفتی می­باشد که تحت شزایط معین دما عکس العمل قیر در مقابل ضربه انی و همچنین مقاومت قیر در برابر بار اعمال شده روی ان می باشد.

اندازه گیری نقطه ابری شدن و نقطه ریزش

منظور از نقطه ابری شدن درجه حرارتی از مضرب  Cمی باشد که در ان درجه حرارت در ته لوله آزمایش که نمونه در ان قرار دارد تحت شرایط کنترل شده ابر یا کریستالهای واکسی ظاهر می شود. منظور از نقطه ریزشیک نمونه عبارت است از پایین­ترین درجه حرارتی از مضرب 3°C که در ان درجه حرارت نمونه شکل سیالی خود را حفظ کند.