آزمایشگاه مکانیک سیالات

      

آزمایش افت فشار در لوله ها و اتصالات : در این آزمایش با عبور جریان آب از داخل لوله هایی با قطرهای متفاوت و اندازه گیری     افت فشار در جریان درهم و آرام آشنا می شویم همچنین با وسایل مختلف اندازه گیری  جریان از جمله ونتوری متر اریفیس متر و پیتوت تیوب آشنا می شویم.        

      

آزمایش تعیین مشخصه های پمپ و عملکرد سری و موازی : در این آزمایش تغییر هد پمپ سانتریفوژ با مقدار جریان اندازه گیری می شود و راندمان پمپ محاسبه می شود. همچنین پمپ ها را به صورت سری و موازی آرایش می دهیم و عملکرد آنها را مقایسه می کنیم .پدیده کاویتاسیون نیز در این آزمایش مشاهده می شود.

آزمایش بستر های ساکن و سیالی شده: هدف از این آزمایش تغییر افت فشار هوا هنگام عبور هوا از درون بستری حاوی ذرات  شیشه ای با مقدار جریان هوا است.

آزمایش اندازه گیری نیروی فشار هیدرواستاتیک و مرکز فشار: هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری نیروی ناشی از فشار آب بر یک سطح و تعیین نقطه اثر این نیرو (مرکز فشار) می باشد.

آزمایش نیروی مقاوم : در این آزمایش مقدار نیروی مقاوم و ضریب نیروی مقاوم برای ذرات کروی و دوکی شکل قابل اندازه گیری   می باشد همچنین ویسکوزیته مایع در این آزمایش اندازه گیری می شود.

آزمایش اندازه گیری ویسکوزیته هوا: در این آزمایش به کمک پمپ خلا هوای داخل محفظه فلزی تخلیه می شود و ویسکوزیته هوا اندازه گیری می شود.

آزمایش جریان هوا : در این آزمایش توزیع سرعت جریان هوا در سطح مقطع یک لوله هنگام عبور هوا در فواصل مختلف از مدخل لوله اندازه گیری می شود.