آزمایشگاه خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها

آزمون تعیین نقطه نرم­شوندگی پلیمره به روش وایکات

آستانه دمایی قابل کاربرد مواد پلیمری یکی از مشخصات مهم و کاربردی این مواد می­باشد. این دما ماکزیمم دمایی است که یک ماده پلیمری می­تواند به صورت سخت و غیرقابل انعطاف استفاده شود. کا از طریق اعمال بار و بالارفتن دما و افزایش نفوذ بار اعمالی میتوان این محدوده را مشخص کرد.

آزمون سختی

سختی به طور کلی معیاری از انعطاف ناپذیری یا مقاومت ماده در برابر تغییر شکل های دائم و سفتی ان می­باشد. که در پلیمرها با قرار دادن بار مشخص بر روی سوزن استاندارد و میزان نفوذ در پلیمر، سختی گزارش می­شود.

آ

آزمون ویسکوزیته مونی

ولکانیزاسیون (پخت) رابر خام یکی از راههای بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها است که با افزودن عامل پخت و قرار دادن در دمای مناسب فرایند ولکانیزاسیون رخ می­دهد. برای به دست اوردن زمان بهینه

پخت از تغییرات ویسکوزیته (بر حسب واحد مونی گراد) بر حسب زمان تحت دمای ثابت استفاده می­شود.

آزمون مقاومت سایشی

تماس دو سطح باعث ایجاد پدیده­های مختلف بین سطحی در مواد در حال تماس با یکدیگر می­شود. که در پلیمرها اهمیت این موضوع بیشتر می­باشد. برای بررسی میزان سایش از نمونه های استاندارد که برروی سطح زبر چرخان حرکت میکند استفاده میکنیم و سایش نهایی را گزارش مینماییم.

آزمون مقاومت ضربه ای

در این آزمون نمونه­های استاندارد چند پلیمر شکننده که به صورت مستطیل شکل می­باشد در اثر برخورد پاندول شکسته میشوند و انرژی مستهلک شده جهت شکست بررسی میشود.

آزمون خمش

هدف از انجام این ازمون تعیین مدول الاستیک استحکام خمشی نمونه های پلیمری می­باشد.همچنین توسط این دستگاهمیتوان استحکام فشاری و مدول الاستیک فشاری قطعه را بر اساس استاندارد ASTM D695 اندازه گیری نمود.

آزمون خزش

آزمون خزش مناسبترین روش جهت بررسی رفتار دراز مدت مواد پلیمری با زمان است. در این آزمون یک قطعه از ماده در شرایط ثابت دما و رطوبت و... تحت بار استاتیکی مشخص قرار میگیرد و پارامترهای زمان و تغییر فرم مورد اندازه گیری قرار میگیرد. برای مواد پلیمری کرنش با زمان افزایش می­یابد.