آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

معرفي تجهيزات آزمايشگاه آناليز دستگاهي

 

کاربرد

شرح عملکرد دستگاه

مدل دستگاه

نام دستگاه به زبان انگليسي

نام دستگاه به زبان فارسي

اندازه گيري غلظت عناصر به طور مستقيم در نمونه

اندازه گيري ميزان جذب نور توسط محلول ها در طول موج هاي مختلف، طيف مريي و فرابنفش

Rayligh,

uv-210,

China

 

UV/Visible Spectrophotometer

 

اسپکتروفتومتر فرابنفش- مريي  

جداسازي و آناليز گونه هاي نافرار يا ناپايدار حرارتي از جمله داروها، کربوهيدراتها، قندها و ...

جهت شناسايي (تجزيه کيفي)  و تعيين مقدار (تجزيه کمي) اجزا تشکيل دهنده يک مخلوط، با استفاده از آشکارساز جذبي و ضريب شکست

Jasco, Japan

 

High Performance Liquid Chromatoghraphy

 

کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

 

HPLC

آناليز ترکيبات آلي با نقطه جوش کمتر از 300 درجه سانتي گراد

جهت شناسايي (تجزيه کيفي)  و تعيين مقدار (تجزيه کمي) اجزا تشکيل دهنده يک مخلوط، با استفاده از آشکارساز يونش شعله اي و هدايت گرمايي

Beifen,

3420A, China

 

Gas Chromatoghraphy

 

کروماتوگرافي گازي

GC

زمینه تحقیقاتی نمونه هاي آب، خاک و فاضلاب

اندازه گيري غلظت عناصر سنگين

Buck Scientific,210-VGP

USA

 

Atomic Absorption Spectroscopy

 

طيف سنج جذب اتمي

AAS

انداز ه گيري ويسکوزيته سيالاتي مثل روغن ها، رنگ ها، داروها، معرف ها و ...

تعيين ويسکوزيته محلول ها از رنج 10 تا 100000 ميلي پاسکال. ثانيه

NDG-1, Spania

Rotational Viscometer

 

ويسکومتر چرخشي

زمينه تحقيقاتي ترکيبات پليمري

جهت اندازه گيري نقطه ذوب، تخريب و نقطه کريستال شدن پليمرها از دماي محيط تا 500 درجه سانتيگراد

BAHR Thermoanalyse GmbH

DSC 320,

Germany

 

Differential scanning calorimetry

کالريمتري روبشي تفاضلي

DSC

 

 

زمینه تحقیقات بنیادي و کاربردي
رشته هاي علوم پایه و فنی و مهندسی براي آنالیزهاي کمی و کیفی و تعیین ساختار مولکولی ترکیبات مختلف

شناسايي ترکيبات آلي و گروه هاي عاملي آنها، طيف زير قرمز

Rayligh, WQF-510A, China

FT-IR Spectrometer

طيف سنجي زير قرمز تبديل فوريه

زمینه تحقیقاتی آب و محیط زیست

تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی

Lovibond,

Germany

 

Biochemical Oxygen Demand

 مترBOD

زمینه تحقیقاتی آب و محیط زیست

اکسید کردن مواد آلی موجود در یک نمونه در حضور مواد اکسید کننده در درجه حرارت بالا برای تععین میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون

Lovibond,

Germany

 

Chemical Oxygen Demand

 مترCOD

سانتریفیوژ

RPM=9000

Universal,

 PIT 320,

 Iran

Centrifuge

سانتریفیوژ

گرم کردن

کنترل دما بین 15 تا 220 درجه سانتی گراد

Lab. Companion

ON-01E

Korea

Oven

آون معمولی

 

رنج دمایی تا 1000 درجه سانتی گراد

SHINSAENG

SEF-202P

Korea

Electric Muffle Furnace

کوره

 

pHتعیین

ΩMetrohm

744 pH meter

Switzerland

pH meter

 متر pH

 

 

دیسپرس کردن

Sonica 3200L ETHS3

Italy

Ultrasonica bath

حمام التراسونیک

توزین مواد

اندازه گیری وزن با دقت 0.0001 تا 220 گرم

HT

ViBRA

Analytical Balance

ترازوی آنالیتیک