آزمايشگاه کنترل و فرآيندها

در اين آزمايشگاه دانشجويان با خصوصيات استاتيک و ديناميک کنترل فرآيندهاي ارتفاع سطح مايع در داخل مخزن، دما، جريان و فشار آشنا مي­شوند.

مقدمه کلي در مورد آزمايشگاه

آزمايشگاه کنترل شامل 4 دستگاه مجزا مي­باشد که براي کنترل فرآيندهاي مختلف از قبيل جريان -  فشار- درجه حرارت و سطح با استفاده از کنترل کننده­هاي تناسبي و تناسبي انتگرالي و تناسبي انتگرالي مشفي مورد استفاده قرار مي­گيرد.

دستگاه Plint واحد اصلي است که امکان انجام آزمايشات کنترل جريان، کنترل فشار، کنترل سطح و کنترل دما، بصورت حلقه­هاي کنترل مستقيم يا کنترل زنجيره­اي (Cascade) جريان و سطح را فراهم مي­نمايد.

دستگاه دوم كه قسمت ديگري از دستگاه Plint است، در اين قسمت هواي فشرده مورد نياز دستگاههاي نيوماتيک واحد اصلي و همچنين آب گرم لازم براي آزمايش کنترل دما در واحد اصلي را تأمين مي­نمايد.

دستگاه کنترل دما کنترل دماي مخلوط يک جريان آب سرد و يک جريان آب گرم بوسيله تنظيم دبي آب سرد. در اين دستگاه امکان ايجاد سه تأخير زماني مختلف وجود دارد

دستگاه شبيه ساز الکترونيکي كه در اين دستگاه اجرا زير شبيه سازي الکترونيکي شده­اند :

  • يک الي سه سيستم درجه يک، غير تداخلي، با دو انتخاب ثابت زماني
  • يک الي دو سيستم انتگرال گير
  • تأخير زماني، با دو انتخاب براي زمان تأخير
  • عنصر اندازه­گير
  • کنترل کننده PFD
  • عنصر نهايي کنترل