فرم مشاوره صنایع

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی داخل کشور تعریف نماید. لذا از کلیه کارخانه ها، کارگاه ها  و واحدهای شیمیایی، پلیمری، نفت و بیوتکنولوژی تقاضا می شود، مشکلات واحد تولید یا محصولات خود را با پر کردن فرم زیر مطرح نمایند.

واحد ارتباط با صنعت در تماس با واحدهای صنعتی، روش های پیشنهادی کارشناسان این دانشکده را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه خواهد نمود. بدیهی است این پیشنهادات اولیه رایگان بوده و درصورت موافقت واحد مزبور، مذاکره در جهت تعریف پروژه یا ارائه مشاوره های تکمیلی انجام خواهد گرفت.

لازم به ذکر است کلیه اطلاعات وارد شده در فرم زیر محرمانه باقی خواهد ماند.

فرم مشاوره صنایع

موضوع درخواست مشاوره ( لطفا موضوع را با جزئیات شرح دهید تا امکان مشاوره وجود داشته باشد)